زانو جوشی WPB

مشاهده

تبدیل جوشی WPB

مشاهده

چهار راه جوشی WPB

مشاهده

اتصالات جوشی با متریال A860 WPHY

مشاهده

اتصالات کولار (کفرینگ) COLLAR

مشاهده

چهار راهی CROSS رزوه ای

مشاهده

چهار راهی CROSS

مشاهده

کپ جوشی CAP

مشاهده

زانویی ELBOW 90 درجه

مشاهده

زانویی ELBOW جوشی

مشاهده

زانویی ELBOW

مشاهده

فلنج تکنو فورج

مشاهده

سراه جوشی WPB

مشاهده